Klimatskyddsbyrån erbjuder kvalificerade tjänster inom energi- och miljöområdet för kunder som vill utveckla sitt miljöarbete och minska sin klimatpåverkan.

Varje enskilt uppdrag ska kännetecknas av kompetens, engagemang, öppenhet och kvalitet.


Detta skall uppnås genom:

Hållbar utveckling är en central del i alla projekt och uppdrag. Utgångspunkten i miljöarbetet är Bruntlandskommissionen definition på hållbarhet, vilket konkretiseras av de systemvillkor som utvecklats av Det Naturliga Steget.

Miljöpåverkan från den egna verksamheten

Miljöpåverkan från den egna verksamheten minimeras genom att det miljöbästa alternativet väljs vid inköp av varor och tjänster. I första hand skall miljö- och/eller energimärkta varor väljas.

I ett tjänsteföretag som Klimatskyddsbyrån härrör den största delen av företagets direkta miljöpåverkan från tjänsteresor. Resor i tjänsten skall därför ske enligt företagets särskilda resepolicy.

Klimatkompensation

Verksamhetens egna totala klimatpåverkan skall efter verksamhetsårets slut summeras och utsläppsrätter (inom ramen för FN-systemet) motsvarande dubbla denna mängd köpas in och annulleras. Uppgift om detta skall sedan redovisas på företagets hemsida.

Resepolicy

Vid alla resor i tjänsten skall det minst miljöbelastande transportslaget väljas, i första hand gång eller cykel och i andra hand kollektiva transportmedel som tåg, buss, tunnelbana etc. Nödvändiga bilresor skall ske med egen biogasbil där biogas så långt möjligt används som bränsle. Vid taxiresor skall miljöfordon i första hand väljas. IT-baserade kommunikationssätt skall utnyttjas när det är möjligt och lämpligt.

Möten och andra arrangemang i företagets regi skall planeras och lokaliseras så att deltagarnas transporter minimeras och kollektiva transportmedel underlättas.

Flygresor skall undvikas så långt det är möjligt och varje flygresa skall noga vägas mot nyttan med resan eller mot tidsvinsten jämfört med tåg. Detta innebär att inrikes flygresor i princip inte skall behöva göras och att tåg skall övervägas även för utrikes resor. Om en flygresa ändå blir nödvändig skall mellanlandningar undvikas och nyast möjliga flygplan väljas.

Liksom för företagets övriga verksamhet skall resornas totala klimatpåverkan summeras efter varje verksamhetsårs slut och utsläppsrätter motsvarande dubbla denna mängd köpas in och annulleras.

gavobevis_utslappsratt2013.