Låt effektiva processer minska reklamationer, och spara på jordens resurser

Vissa studier visar att upp till 40 % av ett företags omsättning kan vara kopplade till kvalitetsbrister. Reklamationer, kassationer och långa ställtider ger högre resursutnyttjande  och större avfallsmängder. Vi menar att ett bra kvalitetsarbete ger fördelar även för miljön. Vi har arbetat i flera olika verksamheter med processtyrning och identifiering och ser stora fördelar av att arbeta systematiskt med dessa frågor. Policy, rutiner, tydlig ansvarsfördelning och processidentifiering ger ofta stora besparingar vilket minskar påfrestningen på jordens resurser.

Vi kan hjälpa till i ert kvalitetsledningsarbete med bland annat

  • Att analysera verksamheten för att lyfta fram företagets strategiska kvalitetsbrister
  • Processidentifiering och kartläggning
  • Ledningsseminarium kring hållbarhetsdriven affärsutveckling och strategier
  • Workshop och utbildning kring förändringsprocesser och projektledning
  • Utbildning för nyckelpersoner inom t.ex. miljö- och kvalitetsanpassat inköp, produktutveckling, kommunikation och marknadsföring
  • Fungera som projektledare för implementering av hela kvalitetsledningssystemet i samarbete med företagets kvalitets- och miljöansvariga